EOT kran näme

Köpri kran diýlip atlandyrylýan ýerüsti kran, adatça senagat şertlerinde bolýar. Overokarky kran, boşlugy öz içine alýan syýahat köprüsi bilen parallel uçuş-gonuş zolagy bolar ýaly guruldy. Göterme köpriniň üstünden geçýär. Bridgeer derejesinde kesgitlenen demir ýolda hereket edýän iki ýa-da has köp aýakda köpri berk goldan halatynda, kran gantry kran diýilýär. Elektrik bilen işleýän kranlara EOT kranlary diýilýär we ýerüsti kranlaryň iň köp ýaýran görnüşi. Bular dolandyryş maýatnik, radio / IR uzakdan dolandyrylýan maýatnik ýa-da kranyň özi bilen birikdirilen operator kabinasynyň operatory tarapyndan elektrik arkaly işledilip bilner.

EOT kranlary esasanam dürli göteriş programmalarynda iň oňat öndürijiligi hödürlemek üçin dizaýn edildi we öndürildi. EOT kranyň esasy bölekleri motor, dişli gutular, tormozlar, tormozlar we elektrik paneli. EOT kran öndürijileri bu kranyň ýokary islegi sebäpli gaty meşhur.

EOT kranlary özboluşly dizaýna eýedir we şeýlelik bilen gaty agyr ýük götermek üçin ajaýyp ukybyna eýe. 100 tonna çenli ýükleri aňsatlyk bilen göterip bilerler. Döküm, maşyn dükany we beýleki köp sanly pudak ýaly köp ýerlerde amatly bolýar. Single Beam EOT kran, Double Beam EOT kran ýaly köp dürli EOT kranlary bar. Kranlaryň özleri gaty çydamly we berkdir, poslama garşylygy sebäpli aňsat saklanýar. Bu aýratynlyklaryň hemmesi, EOT kranyny islendik pudak üçin bahasyna ýetip bolmajak enjam edýär. Spaceeri tygşytlap biljekdigi köp maksatly bolup, agyr agramlary göterip biler, bu kranyň esasy pursatlary. Netijede, tutuş işiň öndürijiligi ep-esli ýokarlandy

single-girder-eot-crane-1595840594-5534417
DOUBLE-GIRDER-EOT-CRANES-600x340


Iş wagty: Iýun-02-2021