Ohoewroist 15 ýyl baýram edýär

“Eurohoist” (2021-nji ýylyň 23-nji iýuny) “Korporasiýa kompaniýasy Mikser Hoisting, 15 ýyllygyny belleýär, toparynyň agzalaryny we ýerli jemgyýeti belleýär.
“Eurohoist” önümleri indi 15 ýyl bäri gurluşyk üpjünçiligini, gurluşygy, material gowşuryşyny güýçlendirýär. Deňi-taýy bolmadyk hil, çydamly baha we setiriň ýokary ýerine ýetirilmegi üçin işlenip düzüldi we öndürildi. Müşderini göz öňünde tutup döredilen “ohohohoist” önümleri, önümleriniň ýönekeý, duýgur we ilkinji nobatda ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen taýýarlanan jikme-jiklikleri öz içine alýar.
"Mixer-de wepaly toparymyzy pudaga, müşderilerimize we paýlaýjylarymyza 15 ýyllyk hyzmaty bilen gutlamak isleýärin" -diýdi. "Zähmetsöýerligi we yhlasy MIxer-iň pudak ýolbaşçysy we ýerli jemgyýetimiziň gadyrly agzasy bolmagydyr".
Yanan: "Toparymyzyň agzalaryna we ýerli jemgyýetçilige soňky 15 ýylda beren goldawlary üçin minnetdarlygymyzy bildirmek möhümdir" -diýdi. "Üstünligimiz, toparymyzyň agzalarynyň we olaryň maşgalalarynyň yhlasy esasynda guruldy."

QQ图片20210707110951


Iş wagty: Iýun-24-2021