Habarlar

 • YOUTUBE BOLAN DURMUŞ!

  Gowy habarlar Müşderilere biz hakda has giňişleýin maglumat bermek üçin wideolarymyz youtube-da onlaýn. YOUTUBE-de önüm wideolaryny yzygiderli çykarýarys we tomaşa etmäge hoş geldiňiz. Hytaýda elektrik göterijileriň önümçiligine we öňki bölegine ygrarlydyrys, asma görnüşi bar, trolleý görnüşi, goşa çeňňek görnüşi, ...
  Koprak oka
 • “Eurohoist” 15 ýyl baýram edýär

  “Eurohoist” (2021-nji ýylyň 23-nji iýuny) - Korporasiýa kompaniýasy “Mixer Hoisting” toparynyň agzalaryny we ýerli jemgyýetini bellemek bilen 15 ýyllygyny belleýär. “Eurohoist” önümleri indi 15 ýyl bäri binanyň üpjünçiligini, gurluşygyny, material üpjünçiligini güýçlendirýär. Ösen we ma ...
  Koprak oka
 • Partlamany tassyklaýan göteriji bazary

  “Straits Research” -iň ägirt uly ammaryna “Global partlamanyň subutnamasy bazary” atly täze hasabat goşuldy. Hasabatda global, sebitleýin we ýurt derejesinde partlamany ýokarlandyrýan bazary seljerýär we baha berýär. Hasabatda çuňňur analiz bilen birlikde öňki ýyllaryň maglumatlary ...
  Koprak oka
 • Bir guşak bir ýol

  Hytaýda we ozal iňlis dilinde “Bir guşak bir ýol” (hytaýça: 一带 一路) ýa-da gysgaça OBOR diýlip atlandyrylýan “Bir guşak we ýol başlangyjy”, Hytaýyň hökümeti tarapyndan 2013-nji ýylda 70-e golaý ýurtda we halkara derejesinde maýa goýmak üçin kabul edilen global infrastrukturany ösdürmek strategiýasydyr. guramalary. Bu ...
  Koprak oka
 • EOT kran näme

  Köpri kran diýlip atlandyrylýan ýerüsti kran, adatça senagat şertlerinde bolýar. Headokarky kran, boşlugy öz içine alýan syýahat köprüsi bilen paralel uçuş-gonuş zolagyna eýe bolar. Göterme köpriniň üstünden syýahat edýär. Köpriniň berk bolan ýagdaýynda ...
  Koprak oka
 • Kanton ýarmarkasy

  Her ýyl Kanton ýarmarkasyna gatnaşýarys, stendimize baryp görmegiňizi hoş geldiňiz. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
  Koprak oka