Hitachi elektrik simli ýüp göteriji-goşa girder

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş1. AWTOMATIK Düzediş enjamy bilen tormozlaň
Bu täze “Hitachi” simli ýüp göteriji ýapon hitachi ýaly tehnologiýa - tormoz awtomatiki sazlaýjy enjam bilen. Bu tormoz, tehniki taýdan erkin bolmazlygy üçin poluň aşagyndan ýokary derejede howply tormoz sazlamasyny aradan aýyrmak üçin asma aşgazanyň mukdaryna proporsional düzülýär. Bu enjam, şeýle hem, baglanyşyk mehanizminiň könelmegine awtomatiki usulda sazlanýar, şeýlelik bilen ajaýyp aýratynlyk bolan umumy tormoz mehanizminiň awtomatiki sazlanylmagyna ýetýär.
2.AWXILIARY Tormoz enjamy
Ilki bilen Hitachi tarapyndan bu pudakda işlenip düzüldi, soňra bolsa götermek üçin öndürildi, bu mehanizm iş wagtynda şok siňdirmek üçin ulanylýar. Esasy tormoz işlemese ýa-da hereketlendiriji wilkasy döwülse, bu kömekçi tormoz enjamy ýüküň gaçmazlygy üçin düýbünden işleýär. Awtomatiki sazlaýjy enjam bilen tormoz bilen bilelikde bu kömekçi tormoz enjamy oňyn, goşa tormoz mehanizmini emele getirýär.
3. Iň ýokary tizlik
Netijeliligi ýokarlandyrmak üçin ýokarlandyryş tizligi gaty möhümdir we bu göteriji tizlikde gaty gowy ýerine ýetirýär, Mundan başga-da, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyk standart tizlik görnüşi bar.
3. ÇYKYRYJY sim simleri
Nokat kontakt siminden üç esse uzyn doldurgyç ýüp.
5. HOWPSUZLYK DÜZGÜNI BILEN Oüklenen blok
Blockük bloky, howpsuzlyk örtügine goşmaça howpsuzlyk leňri bilen üpjün edilýär (ýüpüň ýarylmagynyň öňüni almak üçin). Mundan başga-da, uly gyrgyç diametri ýüpüň uzak dowamlylygyny kepillendirýär.
6. “PUNCH MARKS” BILEN GÖZLE. .R
Punch bellikleri, diňe aralaryny ölçemek bilen çeňňegiň açylmagyny barlamak üçin amatlydyr.
7. INTEGRATED PUSHBUTTON KABELI
Basmak düwmesiniň kabeli we gorag simleri, gorag simini gysyp, döwülen sim bolmazlygy üçin bir gurnama gurulýar. Bu dizaýn, düwme düwmesiniň işleýşini aňsatlaşdyrýar.
8. Plastiki düwmeler
Plastiki basmak düwmeleri ýeňil we elektrik togunyň urmagy howpy bolmazdan ulanmak aňsat.
9. MOTORIZED TROLLEY
L-şöhläni we tigirleri geýmek az. Göteriji gollanma rolikleri we flanesiz tigirler bilen syýahat edýär, l-şöhläniň we tigirleriň könelmegini ep-esli azaldýar.
Tormoz üpjün edilendigi sebäpli, inertiýa bilen syýahat az bolýar, ýüküň ýerleşmegini aňsatlaşdyrýar.
Adaty nauşnik görnüşi we pes kelle görnüşi adatça ulanylyp bilner.
10. Gözegçilik gutusy
Blockük bloky iň ýokary çägine ýetende goşa çäkli wyklýuçatel, elektro-magnit wyklýuçateliniň dolandyryş zynjyry Öçürilen we işlemegi togtatýar. Zynjyr gysga utgaşdyrylsa we ýük bloky has ýokary tarapa süýşürilse, hereketlendirijiniň esasy zynjyry Öçürilmegini togtadyp, öçürilýär.
Ters fazanyň öňüni alyş enjamy Ters faza ýüze çykanda, motoryň esasy zynjyry öçürilýär, ýalňyş simler sebäpli hadysalaryň öňüni alýar.
11. MOTOR
Motor göteriji hereketlendiriji, rulonyň ýylylygyny duýýan we hereketlendirijiniň iş sebäpli dörän zeperlerden goramagyny üpjün edýän ýylylyk goraýjy bilen üpjün edilýär.
GEAR GÖRNÜŞ WINDOWYDiş dişli dişleriň üstüni we ýaglamak şertlerini belli bir derejede wizual barlamak barlag takyklygyny ýokarlandyrar.
GÖRNÜŞ GEAR BIRLEŞIGI
Aag çalmak ulgamy bilen, ýük iberilende dişli nit bilen doldurylýar, ulanmazdan ozal doldurylmagyny aradan aýyrýar we iş wagtyny uzaldýar. Dişli dişli gurluşlar (dik 1)st etap) tehniki hyzmaty barlamagy ýeňilleşdirýär.
AUXILIARY Tormoz UNITEsasy tormozyň tormoz güýji azalsa, iň az täsiri bolan täze ulgam kömekçi tormoz bölümi, ýüküň gaçmagynyň öňüni alar. Awtomat tormozlar bilen bilelikde goşa tormoz mehanizmini düzýär.
MOTOR UNITHer göteriji göteriji üçin iň amatly başlangyç momentini üpjün edýän hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.
Sowadyjy janköýerleri we uly kuwwatly top podşipniklerini ulanyp, B synp izolýasiýa hereketlendirijisi agyr iş şertlerine çydap biler. Güýçlendiriji hereketlendiriji, hereketlendirijiniň rulonynyň ýylylygyny duýýan we hereketlendirijini ýygy-ýygydan başlaýan zeperlerden goramak üçin işleýän ýylylyk goraýjy bilen üpjün edilýär.
Wagt hasaplaýjysyBaşlangyç wagtynyň jemlenen sany bu hasapda görkezilýär. Bölekleriň näçe gezek işledilendigi bu hasapda belli bolany üçin, tormoz, elektromagnit wyklýuçateller we sim ýüpleri ýaly sarp edilýän bölekleri goldamak we satyn almak meýilnamalaşdyrmak üçin peýdalydyr.
Mehaniki baglanyşyk bilen elektromagnit wyklýuçatel
Näsazlygyň öňüni almak üçin elektromagnit wyklýuçatel üçin mehaniki baglanyşyk üpjün edilýär
Gysgyç görnüşiniň gapagyGysgyç görnüşli dolandyryş gutusynyň gapagy açylmagyny we ýapylmagyny aňsatlaşdyrýar
Tormoz bölümi
Tormoz awtomatiki sazlaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, ol tormoz momentini asma aşgazanyň mukdaryna görä awtomatiki sazlaýar. Tormozyň adaty düzedişleri talap edilmez.
STEEL deprek we gyrkym
Deprekler (ultra ýokary göteriji göterijilerden başga 2-5 tonna 2 we 4 güýz modeli) we pyçaklar polat plastinkadan ýasalýar we trubkalar ýörite metbugat usuly bilen işlenýär, bu deprekleriň we dokmalaryň ömrüni düzýär bar bolan metaldan üç esse uzyn (önümlerimiz bilen deňeşdirilende)

Aýratynlyklary

Model

1LF

2LF

3LF

5LF

7.5LF

10LF

15LF

20LF

Potensial (t)

1

2

3

5

7.5

10

15

20

Boýy (m

6m | 12m

6m | 12m

6m | 12m

8m | 12m

8m | 12m

8m | 12m

8m | 12m

8m | 12m

Okar

Okarlandyryş tizligi
(M / min)

50Hz

11

6

7.5

6.7

6.7

5

2.5

2.5

60Hz

13

7

9

8

8

6

3

3

Kuwwat (kw)

50Hz

3

3

5.5

7.5

9

11

8 * 2

8 * 2

60Hz

3

3

5.5

7.5

9

11

8 * 2

8 * 2

Motor

Häzirki

6.44

6.44

12.8

15.6

19

22

16

18

Polýuslar

4

4

4

4

4

4

4

4

Trolleý

Gezelenç tizligi
(M / min)

50Hz

11 | 21

11 | 21

11 | 21

11 | 21

11 | 21

11 | 21

11 | 21

11 | 21

60Hz

13 | 25

13 | 25

13 | 25

13 | 25

13 | 25

13 | 25

13 | 25

13 | 25

Kuwwat (kw)

50Hz

0.4

0.4

0.4

0.75

0.75

0.75 * 2

0.75 * 2

0.75 * 2

60Hz

0.4

0.4

0.4

0.75

0.75

0.75 * 2

0.75 * 2

0.75 * 2

Motor

Häzirki

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Polýuslar

4

4

4

4

4

4

4

4

Min.curve radiusy (m)

1.5

1.8

2.0

3.0

Göni

Göni

Göni

Göni

Sim ýüpi

Ofok düşýär c pcs)

2

2

2

4

4

4

4

4

Kompozisiýa

6 × (19) -B + FC

6 × (37) -B + FC

6 × (37) -B + FC

6 × (37) -B + FC

6 × (37) + FC

6 × (37) + FC

6 × (39) +1

6 × (37) +1

Diametri (mm)

Ф8

Ф12

Ф14

Ф12

Ф14

Ф15.5

Ф20

Ф20

Elektrik üpjünçiligi

220V - 600V / 3Paza / 50Hz ýa-da 60Hz

Dolandyryş naprýa .eniýesi

24V / 36V / 48V / 110V


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň