partlama garşy elektrik zynjyry göteriji

Gysga düşündiriş:

Partlaýjy atmosferalarda işlemek, adaty önümlerden başlap, ýokary derejeli kranlara çenli göteriji enjamlara dürli zerurlyklaryň bardygyny aňladýar. Şol sebäpli, önümleriňizi aýratyn we köplenç üýtgeşik götermek talaplaryňyz üçin optimallaşdyrmak üçin öndürdik. Chli kran bölekleri himiki we nebithimiýa zawodlarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, gaz elektrik stansiýalarynda, hapa suwlary arassalaýan zawodlarda, boýag dükanlarynda we beýleki önümçilik ýerlerinde howply atmosfera üçin zerur bolan ýokary howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin saýlanýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞ PROF
“Partlama subutnamasy” termini, haýsydyr bir uçguny saklamak üçin zerur bolan elektrik berkitmelerini, dolandyryşlary, hereketlendirijileri we sim talaplaryny kesgitleýär ýa-da daş-töweregine girip, atmosferada ýanýan materiallary ýakyp biler.
Enjamlar üçin DURMUŞ partlama subutnama klassifikasiýalary (synp, topar we bölüm)
Synp
I synp - ationserler: lamanýan gazlaryň ýa-da buglaryň howada partlaýjy ýa-da ýakylýan garyndylary öndürmek üçin ýeterlik mukdarda bolmagy mümkin.
II synp - ationserler: ableangynyň bolmagy sebäpli howply bolanlar barmy?
tozan
III synp - ationserler: easilyeňil ýanýan süýümleriň ýa-da uçuşlaryň bolmagy sebäpli howply, ýöne şeýle süýümleriň ýa-da uçuşlaryň ýakylmadyk garyndylary öndürmek üçin howada köp mukdarda saklanmagy ähtimal däl.
Topar
I synp üçin toparlar (ýokarda)
A topar - asetilen saklaýan atmosferalar.
B topar - Wodorody öz içine alýan atmosferalar ýa-da öndürilen gaz ýaly ekwiwalent howply gazlar (ýa-da buglar).
C topar - Etil efir buglaryny, etilen ýa-da siklo propany öz içine alýan atmosferalar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň