Kranlar toplumlary

 • Eot Crane

  Eot Kran

  Üstümizdäki kranlar Kranlary iň gowy öndürijilik hili bilen üpjün edendigimize buýsanýarys, size iň ýokary netijelilik berip biljek kranlary hödürleýäris. Satmak üçin üstümizdäki kranlar, desganyňyzyň hilini, netijeliligini we ygtybarlylygyny. Her bir kran we kran bölegi, in engineeringenerçilik tejribämizi we önümçilik tejribämizi görkezýär. Overokarky kran portfelimizde ýeke we goşa berkitme üstki syýahat kranlary we asma kranlar bar. Welde bilen standart kranlara goşmaça ...
 • Foot Mounted Jib Crane

  Aýak oturdylan Jib Kran

  Jib kran ösümliklerde, portda, gämi duralgasynda we ş.m. ýeňil agramly ulaglary götermek üçin enjamlary göterýär, kämahal önümçilik liniýasynda we iş gurnamak üçin ulanylyp bilner. LiftHand toparynda iki görnüşli kantilewer jibini satyn alyp bilersiňiz. 20 tonnadan agyr ýük götermek isleseňiz, agyr ýükli kantilewer jib kranyny saýlap bilersiňiz. 5 tonnadan az ýük daşamaly bolsaňyz, kantilewer jib kranyny saýlap bilersiňiz. Bularyň ikisi-de kenar üçin ulanylýar ...
 • Geared Motor for End Carriage

  Ahyrky wagon üçin dişli motor

  Önüm aýratynlyklary

  • Tork 20… 18.500 Nm
  • Çykyş tizligi 0,3… 450 min-1
  • köpugurly gurnama mümkinçilikleri
  • Doly gurşalan, tozan we suw pürküji bilen möhürlenen
  • Ilki bilen 15000 sagatdan soň çalgy çalşylýar
  • Pes ses enjamlary
  • 110… 690V, 50 / 60Hz birikmäni üpjün edýär
  • Goşma IP65 (standart), IP66 (goşmaça)
  • CAGE CLAMP® bilen birikdiriş standarty
  • Goşmaça aýratynlyklar:
   Plug birikdirijileri bilen birikmek.
   7,5kW çenli integral inwertor bilen.
  • CE-Mark
  • CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
  • EN 60034 laýyklykda hereketlendirijiler
  • DIN ISO 12944-5 esasly poslama kategoriýasy
   C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M

   

 • EOT European Crane End Carriage

  EOT Europeanewropa kran ahyrky wagon

  1 Polat gurluşy, kran biline birikdirilmäge taýyn burulmaga çydamly guty berkitmesi.
  2 Gaty ýörite araba arabasy birikmeleri we galp tigir dizaýny, az ýyllap işlemegi üpjün edýär.
  3 Çalt aýyrmak elektrik wilkalary we aňsat gözden geçiriş we hyzmat berýän tok gulpy tigirli gurnama.
  4 energyokary derejeli rezin bamperler, energiýa siňdirmek üçin berkidilýär, çalyşmak ýa-da tehniki hyzmat etmek üçin aňsat aýyrmaga mümkinçilik berýär.
  5 Üç basgançakly hereketlendirijili gutular, oturdylan podşipnikler bilen goşa flanesli syýahat tigirleri, tigirlere sürtülen çyzykly göni göni

   

 • Overhead Crane

  Headokarky kran

  Girdeke Girder Overhead CraneLD görnüşli elektrik ýeke kranly kran, demir demir bilen işleýän kran (göterijilik ukyby 0,5-50t, aralygy 2,5-31.5m) ulanyp, sim arkan göteriji ýa-da elektrik zynjyry göteriji kran görnüşidir. temperatura -20-50 gradus aralygynda. Bu ýeke kranly kran kiçi göwrümli, ykjam gurluş, ýeňil agram, owadan görnüş, amatly işlemek we tehniki hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir we material üçin iň amatly enjamdyr ...
 • KBK System

  KBK ulgamy

  20 ýyl gowrak mundan ozal KBK ýeňil kran ulgamymyzy işe girizdik - şu gün, KBK ulgamymyzy ulanyp, anyk programma talaplaryňyzy takyk, çalt we täsirli ýerine ýetirip bileris. Modul ulgamymyzyň bölekleri aýry-aýry asma monorail, asma kran, sütün we diwara gurlan jib kran erginlerini döretmek üçin birleşdirilip bilner. Ulgamyň ýokary çeýeligi sebäpli, KBK gurnamalarymyz islendik önümçilik infrastrukturasyna aňsat birleşdirilip bilner - we islendik wagtda üýtgedilip bilner ...